DỊCH VỤNgân hàng & Tài chính

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý cho các khách hàng doanh nghiệp trong các ngành khác nhau. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về các vấn đề tuân thủ và quy định của công ty liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ

NGÂN HÀNG & TÀI CHÍNHCùng nhau xác định thành công

Chúng tôi tư vấn và đại diện cho khách hàng là các nhà tài trợ, các tổ chức tín dụng, các bên bảo lãnh, được bảo lãnh hoặc các bên vay thương mại, v.v.v trong nhiều giao dịch tài chính, ngân hàng trong nước và quốc tế, bao gồm cả cho vay thương mại, tài trợ mua tài sản, tài trợ dự án, cấu trúc nợ, tái tài trợ, giao dịch ký quỹ/phong tỏa, thuê mua, v.v.

https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/07/AM2Q8571-scaled-e1658291878120.jpg
https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/08/AM2Q8610.jpg
https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/08/AM2Q8505.jpg

DỊCH VỤNgân hàng & Tài chính

Soạn thảo: Soạn thảo, rà soát, đánh giá và/hoặc đàm phán tất cả các loại hợp đồng của giao dịch tài chính/ngân hàng; soạn thảo các tài liệu hợp đồng cho giao dịch phát hành trái phiếu, v.v.

Tư vấn: Đề xuất cấu trúc cho giao dịch tài chính và tư vấn các khía cạnh pháp lý của giao dịch tài chính/ngân hàng, trong đó xử lý cả các khía cạnh về thuế, quản lý ngoại hối, thủ tục, luật áp dụng, giải quyết tranh chấp, v.v. và cung cấp các đề xuất thực tiễn cho việc giải quyết các vướng mắc của giao dịch.

Ý kiến pháp lý: Cấp ý kiến pháp lý từ góc độ luật pháp Việt Nam cho các giao dịch tài chính và ngân hàng.